Zmenšiť textZväčšiť text

Zámer priameho predaja majetku obce Hrabkov

 09.04.2022

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce

OBEC HRABKOV

so sídlom Obecný úrad Hrabkov, Hrabkov 81, 082 33 Chminianska Nová Ves

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších   predpisov a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva UZN č. 03/2022 zo dňa 03. 03. 2022

oznámenie o zámere predaja pozemku

PRIAMYM PREDAJOM

1. Predmetom zámeru priameho predaja je nehnuteľný majetok nachádzajúci sa v k. ú. Hrabkov a to:

 • parc. č. KN-C 84 záhrada o výmere 648 m²,  zapísaný na  LV č.513
 • parc. č. KN-C 666/2 ostatná plocha o výmere 65 m² na LV č.513   
 • parc. č. KN-E 98 ( KN-C 687/6 ) ostatná plocha o výmere 154 m² na LV 1195

2. Všeobecná hodnota majetku, za ktorú sa predmetné pozemky ponúkajú na predaj, je stanovená Znaleckým posudkom č. 9/2022 zo dňa 24.01.2022 a Doplnkom znaleckého posudku č. 9/2022 ZÚ č. 11/2022 vypracovaným znalcom Ing. Václavom Mihokom na celkovú sumu 9 620,00 €.

Najnižšia ponuka za predmetný majetok je cena stanovená OZ v Hrabkove vo výške 15,00 €/m2 v celkovej sume 13 005,00 €    

 • parc. č. KN-C 84 záhrada o výmere 648 m²,  v hodnote 9 720,00 €
 • parc. č. C – KN 666/2 ostatná plocha o výmere 65 m² , v hodnote 975,00 €  
 • parc. č. E – KN 98 ( KN-C 687/6 ) ostatná plocha o výmere 154 m² v hodnote 2 310,00 €

3. Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do 27.04.2022 do 15.00 hod.

4. Cenovú ponuku žiadame predložiť do podateľne Obecného úradu v Hrabkove alebo poštou na adresu: Obec Hrabkov, Hrabkov 81, 082 33 Chminianska Nová Ves tak, aby bola zaevidovaná v podateľni Obecného úradu v Hrabkove najneskôr do 27.04.2022 do 15.00 hod.

5. Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke viditeľne označenej heslom: „PRIAMY PREDAJ – NEOTVÁRAŤ“

6. Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať:

a) Označenie záujemcu

 • u fyzickej osoby: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, stav a telefónne číslo. Ak je záujemca ženatý / vydatá, tak aj meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a štátnu príslušnosť manželky / manžela.
 • u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, meno osoby / osôb, ktorá/é sú štátnym orgánom, označenie registra, ktorý právnickú osobu zapísal a číslo zápisu.

b) Označenie nehnuteľnosti – pozemku (predmetu kúpy), a to: číslo parcely, druh pozemku, výmeru a katastrálne územie.

c) Výšku ponúknutej kúpnej ceny za pozemok

d) Účel využitia nehnuteľnosti – pozemku

e) Čestné vyhlásenie záujemcu:

 • fyzická osoba, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je záujemca ženatý / vydatá, čestné vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky / manžela.
 • právnická osoba, že zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu nie je osoba uvedená v § 9a ods. 7 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

f) Čestné vyhlásenie záujemcu:

 • fyzická osoba, že v súlade s § 116 zákona 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka nie je osobou blízkou zamestnancom Obecného úradu Hrabkov, poslancom Obecného zastupiteľstva v Hrabkove a starostovi obce Hrabkov. V prípade, ak je záujemca ženatý / vydatá, čestné vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky / manžela.
 • právnická osoba, že štatutárny orgán, spoločník, prokurista, akcionár nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 7 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

g) Vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je záujemca ženatý / vydatá, vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky / manžela.

h) Vyhlásenie záujemcu, že v prípade, ak bude jeho cenová ponuka vyhodnotená ako najvýhodnejšia a obecné zastupiteľstvo mu schváli priamy predaj predmetného pozemku / pozemkov, bude znášať náklady za poplatok z vkladu do katastra nehnuteľností.

7. Predloženú cenovú ponuku nie je možné meniť a dopĺňať. Každý záujemca môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. Ak podá viac cenových ponúk, všetky budú vylúčené z priameho predaja. Záujemca sa podaním svojej cenovej ponuky zaväzuje zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom priameho predaja.

8. Obec Hrabkov si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho predaja, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, prípadne priamy predaj zrušiť.

9. Na vyhodnotenie cenových ponúk bude zriadená komisia zložená z poslancov Obecného zastupiteľstva v Hrabkov, ktorá vyhodnotí predložené návrhy. Otváranie obálok je neverejné, vyhodnocovať sa budú len tie návrhy, ktoré boli predložené v stanovenom termíne a splnili všetky podmienky. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.

10. Obec Hrabkov si vyhradzuje právo určiť právnu formu realizácie priameho predaja kúpnou zmluvou.

11. Obec Hrabkov bude písomne informovať víťazných účastníkov o prijatí ich návrhov ako aj účastníkov, ktorí neuspeli o odmietnutí ich návrhov bez zbytočného odkladu.

12. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na zverejnenom priamom predaji majetku obce.

13. V prípade záujmu bližšie informácie k organizácii priameho predaja, k predmetu zámeru priameho predaja majetku obce môžete získať na tel. č. 051/79 56 190, 0905 502 860 alebo osobne na Obecnom úrade v Hrabkove v úradných hodinách, kde je zároveň možné nahliadnuť do Znaleckého posudku č. 9/2022 zo dňa 24.01.2022 a Doplnkom znaleckého posudku č. 9/2022 ZÚ č. 11/2022. Vzorové cenové ponuky FO a PO je možné nájsť na webovom sídle obce Hrabkov.

V Hrabkove dňa 09.04.2022

Vyvesené dňa 09.04.2022                                           Zvesené dňa........................

Jaroslav Hovančák

    starosta obceZoznam aktualít: