Zmenšiť textZväčšiť text

Materská škola

Adresa

Základná škola s Materskou školou
Hrabkov 159
082 33 Chminianska Nová Ves

Trieda Lienok: 0915 070 087
Trieda Slniečok: 0915 070 082

Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ: p. Monika Joščáková

Celodenná prevádzka od 7:00 - 16:30 hod.

MATERSKÁ ŠKOLA

,,Všetko, čo potrebujem vedieť, naučil som sa v materskej škole“

/Robert Fulghum/

,,Výchova neprebieha v slovách, ale v skutkoch“

,,I ten najmocnejší strom pochádza zo semienka“

,,I to najvyššie schodište má prvý schod“

,,I to najvyššie vzdelanie začína v materskej škole“

Materská škola v našej obci je súčasťou základnej školy. Región, v ktorom sa nachádza vytvára priaznivé podmienky pre všestranný rozvoj detí a vštepovanie návykov zdravého životného štýlu. Našou základnou filozofiou je otvorenosť a vzájomná spolupráca učiteľov, detí a rodičov, ktorí sú si navzájom rovnocennými partnermi a spoločne tvoria ,,trojuholník“ ako základnú bunku školy.

Materská škola prešla v roku 2022 komplexnou rekonštrukciou s rozšírením  o jednu triedu. Momentálne je dvojtriedna s kapacitou 32 detí, ktorá je plne využitá. Prevádzka je celodenná, s možnosťou poldennej a poskytuje vzdelávanie deťom vo veku od troch do šiestich rokov, deťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie a taktiež deťom, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. Všestranne rozvíja osobnosť dieťaťa, jeho sociálno-emocionálny, kognitívny a perceptuálno-motorický vývoj v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami. Materská škola disponuje tvorivým pedagogickým kolektívom, ktorý ponúka kvalitný edukačný proces so zameraním na environmentálnu výchovu, je moderná a vybavená novým nábytkom, pomôckami, hračkami, detskou a odbornou literatúrou, telovýchovným náradím a náčiním, hudobnými nástrojmi, výpočtovou technikou, interaktívnymi tabuľami a spotrebným materiálom na výtvarné, grafomotorické a pracovné činnosti. V bezprostrednej blízkosti materskej školy sa nachádza multifunkčné ihrisko a bezúdržbové detské ihrisko, vyrobené z kvalitných materiálov a množstva herných prvkov.

Prostredie, do ktorého deti prichádzajú je motivujúce a podnetné. Púta pozornosť nielen detí, ale aj rodičov...pripomína svet, v ktorom naše deti začínajú žiť...svet radosti, veselosti, zábavy, výnimočnosti – ROZPRÁVKOVÝ  SVET.

Žiadosť o prijatie do MŠ si nájdete na stánke / Tlačivá /.