Zmenšiť textZväčšiť text

Základná škola

Adresa

Základná škola s Materskou školou 
Hrabkov 159 
082 33 Chminianska Nová Ves

+421517956161
http://zshrabkov.edupage.org
zshrabkov@zshrabkov.edu.sk 

Riaditeľ

 • Mgr. Marianna Aronová    

 

Sme Šikovný Kolektív Detí

HLAVNÉ ÚLOHY

 • zaujímavou a kvalitnou úrovňou rôznych záujmových útvarou motivovať žiakov k radostnému a spokojnému pobytu v školskom klube,
 • v školskom klube detí vytvárať pre deti také podmienky,aby malo každé dieťa možnosť v čase mimo vyučovania rozvíjať poznatky,získané v škole,rozvíjať svoje nadanie,talent,získať zručnosti,naučiť sa kreatívnemu spôsobu života a takto vytvárať najúčinnejšiu prevenciu drogovej závislosti,
 • pestovať v deťoch správne zameranie na spoznávanie prírody,učiť ich prírodu nielen spoznávať,ale aj ju rešpektovať,t.j zavádzať do výchovy prvky enviromentálnej výchovy,
 • výchovnú činnosť zamerať na poznávanie,tvorbu a ochranu životného prostredia,na poznávanie našej dediny,regiónu,na dopravnú výchovu,
 • kvalitnou a pestrou činnosťou dávať deťom podnety pre získavanie vzťahu k sebaovládaniu,
 • vytvárať podmienky na rozvoj tvorivosti,
 • zvyšovať podiel samostatnej práce dieťaťa,motivovať ho k aktívnej účasti na svojom sebarozvoji,
 • venovať sa aktivitám v prírode,
 • pestovať v deťoch lásku k materinskému jazyku,dbať na používanie spisovného jazyka,
 • dbať na estetické cítenie detí,skrášľovanie okolia,
 • spolupracovať s triednymi učiteľmi pri organizovaní podujatí mimo vyučovania

Režim dňa v ŠKD

10:40 - 12:30 - príchod do ŠKD, osobná hygiena, obed, oddychovo-rekreačná činnosť, hry v triede, pobyt vonku,prvý odchod detí domov
12:30 - 14:00 - záujmová činnosť podľa týždennej skladby
14:00 - 14:30 - príprava na vyučovanie,odchod detí domov

ŠKD je v prevádzke spravidla celý školský rok,okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov.

Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ

Vedúca

 • p. Edita Stahovcová 

+421517956171
jedalen@zshrabkov.edu.sk

ZŠS je súčasťou budovy Základnej školy v Hrabkove. V novozrekonštruovanej školskej jedálni zabezpečujeme stravovanie:

 • pre žiakov Mš
 • pre žiakov Zš
 • pre zamestnancov
 • pre dôchodcov-bývalých zamestnancov

Poskytujeme stravovanie na úrovni zdravej výživy a prispôsobujeme sa  podmienkam potravinového trhu. Základný dôraz kladieme na:

 • zdravú výživu stravníkov
 • pestrosť stravy
 • pitný režim žiakov
 • prísun vitamínov-čerstvé ovocie a zelenina
 • prísun mlieka
 • dodržiavanie výživových látok

1. príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladovna nákup potravín podľa vekových kategorií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a rozpätia finančných pásiem zverejnené Ministerstvom školstva SR na ich internetovej stránke. Žiaci Mš-rodičia sú povinní odhlásiť dieťa zo stravy v prípade choroby do 8. hodiny ráno.erstvom školstva SR na ich internetovej stránke:

 • a) materská škola (stravníci od 2-6 rokov): desiata =0,26€; obed =0,64€; olovrant =0,22€
 • b) základná škola (stravníci od 6-11 rokov): obed =0,95€
 • c) základná škola (stravníci od 11-15 rokov): obed =1,01€
 • d) zamestnanci ZŠ s MŠ Hrabkov: =2,70€
 • e) dôchodcovia obce: =2,70€ z toho platia dôchodcovia =2€ a obec dopláca =0,70€
 • f) iné fyzické osoby (so súhlasom zriaďovaťeľa a príslušného úradu verejného zdravotníctva): =2,70€

2. príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni zákonný zástupca, zamestnanec ZŠ s MŠ a iná
fyzická osoba uhrádzajú v hotovosti vedúcej školskej jedálne do 15. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.

3. Odhlasovanie žiakov zo stravy je 24 hodín vopred v prípade choroby najneskôr do 8. hodiny ráno.Žiaci Mš-rodičia sú povinní odhlásiť dieťa zo stravy v prípade choroby do 8. hodiny ráno.