Zmenšiť textZväčšiť text

ZÁMER ODPREDAJA POZEMKU Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA

 27.07.2021

ZÁMER ODPREDAJA POZEMKU Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA 

OZNÁMENIE OBCE HRABKOV                                         

Obec Hrabkov v zmysle § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Obecného zastupiteľstva obce Hrabkov č. 38/2021 zo dňa 02.07.2021 zverejňuje:

ZÁMER ODPREDAJA POZEMKU
Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA

Predmet predaja:

UZN č. 38/2021- Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov schvaľuje zámer predaja novovytvorenej parcely č. p. KN-C 156/1 o výmere 103,00 m2, ostatná plocha vytvorenej GP č. 81/2021, ktorý vyhotovil Ing. Ladislav Karch, gefos slovakia Bojnická 3, 831 04 Bratislava dňa 18.06.2021 v k. ú. Hrabkov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v prospech p. Kvetoslavy Hvizdošovej, Široké 586, 082 37 Široké za cenu 6,00  Eur/m2 v celkovej sume 618,00 Eur. Všetky náklady spojené s vysporiadaním pozemku bude znášať kupujúci vrátane zápisu do katastra. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o majetkoprávne vysporiadanie pozemku, ktorý je susediaci s pozemkom žiadateľky, je oplotený a dlhodobo užívaný, o ktorý sa riadne stará pravidelným kosením. Predmetný pozemok je pre obec v danej lokalite nevyužiteľný. 

Za: 4                                                               Proti: 3                                                 Zdržal sa: 0

Lehoty zverejnenia zámeru:
Zverejnenie zámeru predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
- Úradná tabuľa obce Hrabkov: od 27.07.2021 do dňa konania
nasledujúceho Obecného zastupiteľstva (vrátane tohto dňa),
- Internetová stránka Obce Hrabkov od 27.07.2021 do dňa konania
nasledujúceho Obecného zastupiteľstva (vrátane tohto dňa).Zoznam aktualít: