Zmenšiť textZväčšiť text

Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi a opatrenia pred vypaľovaním trávy a suchých porastov v roku 2019

 18.03.2019

Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi a opatrenia pred vypaľovaním

trávy a suchých porastov v roku 2019.
Na Okresnom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru v Prešove sa dňa 14.03.2019
uskutočnil konzultačný deň zainteresovaných subjektov, zameraný k opatreniam na ochranu
lesov pred požiarmi a opatreniam pred vypaľovaním porastov bylín, kríkov a stromov
v jarnom období v roku 2019.
Už v mesiaci február a začiatkom marca, príslušníci Hasičského a záchranného zboru
v Prešove vykonali v okresoch Prešov a Sabinov vyše 30 výjazdov k požiarom trávnatých
porastov. Požiare v jarnom období každoročne spôsobujú nie len materiálne škody ale aj
nezanedbateľné ekologické škody, pričom obnova požiarom zničených lesných porastov
predstavuje dlhodobý proces.
Z výsledkov požiarovosti Slovenskej republiky, bolo podľa priestoru vzniku požiaru
v roku 2018 evidovaných 262 lesných požiarov s priamou škodou 436 140,- €, čo je nárast
o 100 požiarov oproti roku 2017. Pri týchto požiaroch bola usmrtená jedna osoba a dve
osoby boli zranené.
Podľa rozboru požiarovosti za rok 2018 v okrese Prešov, príslušníci Okresného
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove zasahovali pri 61 požiaroch
v ostatnom prírodnom prostredí, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím v minulom roku o 8
požiarov menej. V 32 prípadoch príčinou vzniku požiarov bolo vypaľovanie trávy a suchých
porastov, čo je o 4 prípady menej ako v predchádzajúcom roku. Priame škody boli vyčíslené
na 13 350,- €. V lesnom hospodárstve v okrese Prešov boli zaznamenané dva lesné
požiare v katastri obci Miklušovce a Chminianske Jakubovany. Priame škody boli
vyčíslené na 1500 - €.
V okrese Sabinov nebol v lesnom hospodárstve v roku 2018 zaznamenaný
žiadny lesný požiar. Hasiči z hasičských staníc Sabinov a Lipany, Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v Prešove zasahovali pri 47 požiaroch v ostatnom
prírodnom prostredí, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím v minulom roku o 7 požiarov
viacej. V 32 prípadoch príčinou vzniku požiarov bolo vypaľovanie trávy a suchých porastov,
čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom rovnaký počet. Priame škody boli vyčíslené
na 2 185,- €
.
Každoročne sa opakujúcim javom je vypaľovanie porastov bylín, kríkov, stromov
a zakladanie ohňa v priestoroch alebo miestach kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove sa obracia
s výzvou k aktívnej spolupráci na všetkých občanov, rešpektovať zákon o ochrane
pred požiarmi, nevypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, nefajčiť v lesoch
a nezakladať oheň v priestoroch, alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
Spoločným úsilím pri predchádzaní vzniku požiarov v prírodnom prostredí, pri
dodržiavaní všetkých zásad protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva
vzniku požiaru chceme chrániť nielen lesy, ale aj Vaše životy, zdravie a majetok.
Spracoval: npor. Ľubomír Kijovský – samostatný inšpektor oddelenia požiarnej prevencie OR HaZZ v Prešove.

Zoznam aktualít: