Zmenšiť textZväčšiť text

Stanoviská verejnosti k Oznámeniu strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“

 16.04.2019

Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja nájdete na stránke / Úradná tabuľa /.

Stanoviská verejnosti k Oznámeniu strategického dokumentu „Plán

udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“ je možné

predkladať najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia dotknutou obcou na adresu:
Okresný úrad Prešov
Odbor starostlivosti o životného prostredia
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Nám. mieru 3
080 01 Prešov
Konzultácie podľa § 63 zákona je možné uskutočniť v pracovných dňoch na
Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8,00
hod. do 12,00 hod. počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu
(termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky - 051/7082219
alebo e-mailom alena.sekerakova@minv.sk).

Zoznam aktualít: