Zmenšiť textZväčšiť text

Oznam - výzva občanom k § 15 od poslanca NR SR p. Martina Fecka

 10.11.2017

   Vážený (á) pán (pani)  starosta (-tka) !

Pozdravujem Vás, a mám za to, že tak ako Vy zastupujete občanov Vašej obce (mesta), tak ja ako poslanec zákonodarného orgánu - Národnej rady SR zastupujem všetkých občanov SR a mali by sme sa spoločne snažiť im dávať potrebné informácie v pravý čas, aby občania nemali našim nekonaním straty časové, finančné a ani zdravotné. 

Preto by som Vás chcel touto cestou poprosiť  o vyhlásenie vo Vašom miestnom rozhlase (koľkokrát, to už nechám na Vašom  zvážení), prípadne aj o oznámenie pre občanov inou formou, ako je to u Vás  obvyklé, aby sa k informácii dostali včas. Ako viete obcí v SR je niečo pod 3000, pričom týka sa táto informácia skoro všetkých obcí, a preto  poprosil by som o jej zverejnenie bezplatne a verím, že to nenabúra Váš finančný rozpočet. Pri akejkoľvek dobrej vôli by som takýto finančný obnos neuniesol. Vopred ďakujem za pochopenie.

Takže o čo vlastne ide ?

V kocke o tzv. náhradné užívanie poľnohospodárskych pozemkov t.j. že neužívate vlastný pozemok, ale cudzí, ktorý Vám bol odovzdaný pozemkovým úradom resp. odborom pozemkovým a lesným príslušného okresného úradu v období od roku 1991 do roku 2008. Riešilo sa to cez § 15 zákona 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách (slangovo sa to nazývalo vyčlenenie pozemku cez pätnástku). Takéto vyčleňovanie vyplynulo z veľkej rozdrobenosti pozemkov, ktoré vlastnili naši občania a neboli obrábania schopné ich podiely čo v jednotlivých parcelách mali. Pre názornosť priemerný gazda na Slovensku mal pôdu rozdrobenú  v 15 až 36 pozemkoch pri celkovej výmere niekoľko málo ha poľnohospodárskej pôdy. Keďže po roku 1989 bol veľký dopyt po obrábaní pôdy, tak sa to riešilo náhradným užívaním s garanciou štátu. Tento § 15 bol v roku 2008 zrušený a preto je potrebné vydať nové rozhodnutie pre tých vlastníkov, ktorí užívajú takýto (cudzí) pozemok, pričom nemusia byť podnikatelia a chcú tento pozemok užívať aj naďalej. Je potrebné aby do 28.2.2018  sa takto dotknutí občania ohlásili a dali žiadosť na príslušný okresný úrad odbor pozemkový a lesný. Pracovníci odboru následne usmernia čo je potrebné doložiť ku žiadosti.  Lesných pozemkov by sa to týkať nemalo, nakoľko tie sa odovzdávali len vlastníkom lesa a vo vlastníckych hraniciach príslušných parciel. No niekde sa môže aj to vyskytnúť, hlavne tam, kde boli porastené lesným porastom bývalé pasienky prípadne orná pôda a nikto druh pozemku (kultúru) nezmenil.   Podrobnosti si môžu občania naštudovať prípadne v zákone č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskej pôdy,.... a konkrétne v § 12b a §24 c.

Toľko ku popisu informácie a pokiaľ je niečo nejasné, tak kontakt na mňa je 0908979510.

 

 

A teraz spomínaný odkaz :

Poslanec NR SR Martin Fecko člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie upozorňuje všetkých občanov, ktorý užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto pôdu aj naďalej užívať, aby v lehote do 28.2.2018 podali žiadosť na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu  o vydanie nového rozhodnutia na tento pozemok. Pracovníci odboru upresnia aké doklady je potrebné doložiť podľa zákona č. 504/2003 Z.z.. Nepodaním žiadosti do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká. Prosím, nezmeškajte to občania. Ďakujem.  

 

Toto ide do Igorovho Regionpressu (bude tam aj moja fotka):

 

Ak sa človek nedostane k danej hodnovernej informácii ktorá sa ho dotýka v pravý  čas, tak dochádza k  stratám časovým, finančným a niekedy aj zdravotným. Uvedomujúc si tieto fakty dovolím si, ako Váš zástupca v zákonodarnom zbore ( NR SR ) kde som prišiel slúžiť, nie ryžovať, Vás upozorniť na nasledovnú lehotu, ktorú ak premeškáte, tak nedá sa to vrátiť späť. O čo ide: Pokiaľ ste užívateľom poľnohospodárskej pôdy (nemusíte byť ani podnikateľom), ktorá Vám bola pridelená do náhradného užívania  podľa § 15 zákona č. 330/1991 Zb. v znp od roku 1991 do roku 2008)   rozhodnutím bývalého pozemkového úradu resp. pozemkového odboru okresného úradu a túto pôdu chcete aj naďalej  užívať, tak bezpodmienečne do termínu  28.2.2018 musíte  dať návrh na vydanie nového rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k tomuto pozemku na príslušný okresný úrad, odbor pozemkový a lesný (správny orgán). Táto povinnosť bola ustanovená tohtoročnou novelou zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskej pôdy, poľnohospodárskeho podniku a lesnej pôdy a to konkrétne v § 24c a § 12b. V návrhu musíte uviesť názov katastrálneho územia, doterajšie rozhodnutie o náhradnom užívaní, označenie lokality a ďalšie Vám známe údaje o doterajšom náhradnom pozemku. Prílohou k žiadosti je zoznam poľnohospodárskych pozemkov ktoré vlastníte a na ktoré nemáte podpísanú nájomnú zmluvu, čo potvrdíte čestným prehlásením. Správny orgán je povinný po dodaní všetkých dokladov rozhodnúť vo veci do 29.2.2020. 

Ak Vás môžem poprosiť, tak nezabudnite konať, ak sa Vás to týka a šírte túto informáciu medzi ľuďmi vo Vašom okolí, aby nedošlo k vyššie uvedeným stratám, nakoľko podľa mojich informáciu ide v SR o desiatky tisíc ľudí. Bolo by to škoda. Ďakujem .     


Zoznam aktualít: