Obec Hrabkov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Výkonanie štatutárneho auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky obce ku 31.12.2019 Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: EKONAUDIT SERVICES, s.r.o.
600.00 €
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakládania s odpadmi z obalov a s odpadmi z ne obalových výrobkov v obci Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Natur - Pack, a.s.
0.00 €
Poskytnutie finančnej dotácie na financovanie činnosti a čiastočnú úhradu krojov pre novovznikajúci detský folklórny súbor Ľalia v Hrabkove. Odb.: Kultúra pre Šariš, o.z.
Dod.: Obec Hrabkov
500.00 €
Poskytnutie finančnej dotácie na činnosť DHZ Hrabkov Odb.: DHZ Hrabkov
Dod.: Obec Hrabkov
1000.00 €
Poskytnutie finančnej dotácie na činnosť TJ Sokol Hrabkov Odb.: TJ SOKOL HRABKOV
Dod.: Obec Hrabkov
5500.00 €
Predaj nehnuteľnosti 905/17 Odb.: Mgr. Milan Dudáš
Dod.: Obec Hrabkov
3200.00 €
Zemné práce súvisiace s vybudovaním vodovodnej siete pre IBV Hrabkov Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: REMOPEL, s.r.o.
24901.26 €
Predaj nehnuteľnosti Odb.: Peter Konečný a Silvia Kušnírová
Dod.: Obec Hrabkov
3440.00 €
Dohoda o odstúpení vlastníckeho práva Odb.: Bibiána Štrausová
Dod.: Obec Hrabkov
3200.00 €
Odpredaj častí parcely č. KN-C 905/22 v rozsahu tvalého záberu pre čerpaciu stanicu Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1.00 €
Realizácia časti stavby v rozsahu dodávka a montáž potrubia Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Dohoda o odstúpení vlastníckeho práva Odb.: Ing. Tomáš Gaál a Mgr. Antónia Gaálovi
Dod.: Obec Hrabkov
3440.00 €
Predaj pozemku č. 905/18 Odb.: Kristián Pošivák
Dod.: Obec Hrabkov
3200.00 €
Revitalizácia oplotenia cintorína Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: CANASIS s.r.o.
5242.60 €
Poskytnutie finančnej dotácie na financovanie činnosti a čiastočnú úhradu krojov pre novovznikajúci detský folklórny súbor Ľalia v Hrabkove Odb.: Kultúra pre Šariš, o.z.
Dod.: Obec Hrabkov
1000.00 €
Záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa riadne a včas dielo - stavbu „Prístavba hasičskej zbrojnice k budove obecného úradu Hrabkov“ – stavebné práce“. Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: UNISTAV,s.r.o. Prešov
93368.16 €
Poskytnutie nenávratného finančného príspevku Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
151491.18 €
Separovaný zber Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Natur - Pack, a.s.
0.00 €
Výkon stavebného dozoru na stavbu Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy OcÚ v Hrabkovee Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Ing. Novotný Rudolf - DRUPROJEKT IPZ
1440.00 €
Výkon stavebného dozoru na Prístavbu hasičskej zbrojnice k budove obecného úradu Hrabkov Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Ing. Novotný Rudolf - DRUPROJEKT IPZ
1188.00 €
Zabezpečenie výkonu technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: R.D.TECH s.r.o.
200.00 €
oposkytovaní služieb pri vývoze odpadu a jeho zneškodnení Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: KRISTAV, s.r.o.
0.00 €
Záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa riadne a včas dielo - stavbu Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu v Hrabkove Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: UNISTAV,s.r.o. Prešov
158923.90 €
Zmena znenia čl.I. Odb.: Tomáš Pokorný a Mgr. Zuzana Pokorná
Dod.: Obec Hrabkov
0.00 €
Poskytnutie finančnej dotácie na činnosť DHZ Hrabkov na r. 2019 Odb.: DHZ Hrabkov
Dod.: Obec Hrabkov
800.00 €
Odstúpenie od zmluvy Odb.: Mária Štrausová
Dod.: Obec Hrabkov
3200.00 €
Na činnosť TJ SOKOL Hrabkov pre rok 2019 Odb.: TJ SOKOL HRABKOV
Dod.: Obec Hrabkov
5500.00 €
Úprava práv a povinností zmluvných strán pri výkone doplnkové dôchodkového sporenia Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: STABILITA,d.d.s., a.s.,
0.00 €
Nájom pozemkov alebo ich častí v skutočnej užívanej výmere Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: KARPATOVKA,s.r.o.
20.89 €
Je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Príjimateľom pri poskytnutí NFP Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
188520.78 €
Zmluva o vytvorení webstránky,domény a webhostingu Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: webex.digital s.r.o.
756.00 €
Predaj časti pozemku KN C č. 905/24 Odb.: Tomáš Pokorný a Mgr. Zuzana Pokorná
Dod.: Obec Hrabkov
87.00 €
Upravuje spôsob a realizáciu zberu jedlých olejov a tukov kat. č. 20 01 25 Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: FURA s.r.o.
10.00 €
Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017 Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Ing. Andraščík Vladimír
600.00 €
Vytvorenie účtu na príjem NFP Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Modernizácia hasičskej zbrojnice v obci Hrabkov Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
29925.00 €
Úprava postupu, práv a povinností zmluvných strán pri určení zodpovednej osoby Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: osobnyudaj.sk,s.r.o.
36.00 €
Dodatok k zmluve Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Natur - Pack, a.s.
0.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
Predaj nehnuteľnosti C KN č.905/37 Odb.: Východoslovenská distribučná, a.s.
Dod.: Obec Hrabkov
20.00 €
Predaj nehnuteľnosti Odb.: Východoslovenská distribučná, a.s.
Dod.: Obec Hrabkov
20.00 €
Poskytnutie finančnej dotácie na činnosť TJ Sokol Odb.: TJ SOKOL HRABKOV
Dod.: Obec Hrabkov
5500.00 €
Poskytnutie finančnej dotácie na činnosť DHZ Hrabkov na r. 2018 Odb.: DHZ Hrabkov
Dod.: Obec Hrabkov
500.00 €
Dodávka pitnej vody Hrabkov 143 Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016 Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Ing. Andraščík Vladimír
600.00 €
dodatok k zmluve o dielo z 26.10.2017 Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: BREDY ENERGY, s.r.o.
0.00 €
VypracovanieSmernica pre vybavovanie sťažností obce Hrabkov Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: MOAD, s.r.o.
120.00 €
Predaj nehnuteľnosti Odb.: Matej Baláž
Dod.: Obec Hrabkov
3440.00 €
Výstavba elektrických odberných zariadení, Verejného osvetlenia a Obecného rozhlasu pre IBV Sosničky Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: BREDY ENERGY, s.r.o.
31798.81 €
Na zabezpečenie vývozu odpadu a jeho zneškodnenia, resp. zhodnotenia Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: KRISTAV, s.r.o.
240.00 €
Kúpa nehnuteľností - spoluvlastníctvo 60% podiel Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Silvia Kizáková
16500.00 €
Vypracovanie Smernice pre verejné obstarávanie obce Hrabkov a jej následné aktualizovanie Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: MOAD, s.r.o.
200.00 €
Vypracovanie projektu ,, Prístavba hasičskej zbrojnice k budove obecného úradu Hrabkov ". Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Ing. Ľubomír Grocký - DRUPROJEKT IPZ
2400.00 €
Predaj nehnuteľnosti Odb.: Radoslav Ňachaj
Dod.: Obec Hrabkov
3520.00 €
Predaj nehnuteľnosti Odb.: Zdenka Žigrajová
Dod.: Obec Hrabkov
3356.00 €
Poskytnutie dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
1000.00 €
Predaj nehnuteľnosti Odb.: Milan Haľko a Veronika Haľková
Dod.: Obec Hrabkov
102.00 €
Predaj nehnuteľnosti Odb.: Ľubomír Heteš
Dod.: Obec Hrabkov
3440.00 €
Predaj nehnuteľnosti Odb.: Ing. Ľuboš Dragun
Dod.: Obec Hrabkov
3200.00 €
Vykonanie energetického auditu Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Ing. Juraj Platko
750.00 €
Vypracovanie Projektovej dokumentácie Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Ing. Ľubomír Grocký - DRUPROJEKT IPZ
3900.00 €
Predaj nehnuteľnosti Odb.: Ing. Vladimír Jeleň, PhD.
Dod.: Obec Hrabkov
3188.00 €
Vykonanie pre objednávateľa verejné obstarávanie Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Premier Consulting EU, s.r.o.
0.00 €
Záväzok Zhotoviteľa vyhotoviť pre Objednávateľa Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, špecifického cieľa ,, 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov", pre financovanie projektu Objednávateľa. Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Premier Consulting EU, s.r.o.
1195.20 €
Predaj nehnuteľnosti Odb.: Ing. Tomáš Gaál a Mgr. Antónia Gaálovi
Dod.: Obec Hrabkov
3440.00 €
Predaj nehnuteľnosti Odb.: Ing. Milý Stanislav a Ing. Michaela Matvijová
Dod.: Obec Hrabkov
3348.00 €
Dohoda odstúpení od kúpnej zmluvy Odb.: Slavomír Babuščák a manželka
Dod.: Obec Hrabkov
0.00 €
Záväzok PDS pripojiť žiadateľa a záväzok žiadateľa uhradiť poplatok za pripojenie Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
17091.40 €
Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa a záväzok žiadateľa uhradiť poplatok za pripojenie Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
2835.00 €
Predaj nehnuteľnosti Odb.: Jozef Kokavec
Dod.: Obec Hrabkov
3200.00 €
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce na činnosť TJ Sokol Hrabkov na rok 2017 Odb.: TJ SOKOL HRABKOV
Dod.: Obec Hrabkov
4000.00 €
Predaj nehnuteľností Odb.: Tomáš Pokorný a Mgr. Zuzana Pokorná
Dod.: Obec Hrabkov
198.00 €
Predaj nehnuteľností Odb.: Ján Marušák, Ján Fotta, Anton Marušák, ing. Anton Švarc, Ľudmila Amrichová
Dod.: Obec Hrabkov
5.00 €
Predaj nehnuteľnosti Odb.: Marián Glod
Dod.: Obec Hrabkov
3440.00 €
Kúpa nehnuteľnosti Odb.: Tibor Šelemba a manž. Jana Šelembová
Dod.: Obec Hrabkov
3352.00 €
Kúpa nehnuteľnosti Odb.: Manuela Wilfred
Dod.: Obec Hrabkov
3440.00 €
Predaj nehnuteľnosti Odb.: Slavomír Babuščák a manželka
Dod.: Obec Hrabkov
3440.00 €
Predaj nehnuteľnosti Odb.: Marcela Šelembová a Ján Leško
Dod.: Obec Hrabkov
3520.00 €
Kúpa nehnuteľnosti Odb.: Ing. Nadežda Pokorná
Dod.: Obec Hrabkov
3348.00 €
Predaj nehnuteľnosti Odb.: Tomáš Pokorný a Mgr. Zuzana Pokorná
Dod.: Obec Hrabkov
198.00 €
Predaj nehnuteľnosti Odb.: Bc. Jaroslav Kořínek
Dod.: Obec Hrabkov
3352.00 €
Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015 Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Ing. Andraščík Vladimír
600.00 €
Predaj nehnuteľnosti Odb.: Mária Štrausová
Dod.: Obec Hrabkov
3200.00 €
Predaj nehnuteľnosti Odb.: Bibiána Štrausová
Dod.: Obec Hrabkov
3200.00 €
Zmena zmluvy Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
1.00 €
Predaj pozemku Odb.: Anton Lipták
Dod.: Obec Hrabkov
18.00 €
Predaj nehnuteľností Odb.: Miloš Šulik
Dod.: Obec Hrabkov
1600.00 €
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Natur - Pack, a.s.
0.00 €
Zriadenia vecného bremena Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Kúpa častí nehnuteľností Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: COOP Jednota Prešov
1624.00 €
Kúpa pozemku Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Zdenko Hanišák a Lenka Hanišáková
50.00 €
Predaj nehnuteľností Odb.: Jozef Marušák a Barbora Marušáková rod, Čarná
Dod.: Obec Hrabkov
2052.00 €
Poistenie kamerového systému obce Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
137.50 €
Poskytnutie dotácie na činnosť TJ Sokol Odb.: TJ SOKOL HRABKOV
Dod.: Obec Hrabkov
3500.00 €
Záväzok Poskytovateľa poskytovať Používateľovi plnenia uvedené v tomto článku Zmluvy Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0.00 €
Nájom za úžívanie pôdy Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: PD Branisko v Širokom
262.11 €
O poskytovaní audítorských služieb Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Ing. Andraščík Vladimír
600.00 €
Rozšírenie kamerového systému v obci Hrabkov Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: SYSTEM ALARM, s.r.o.
6250.00 €
Dodávka a montáž potrubia pre vodovodný RAD AAA Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Poskytnutie peňažného daru občianskému združeniu MAS SKALA Odb.: MAS SKALA, o.z.
Dod.: Obec Hrabkov
990.00 €
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Natur - Pack, a.s.
0.00 €
Odplatná prezentácia a propagácia obchodného mena a loga objednávateľa Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Strategia Regio, s.r.o.
990.00 €
Poistenie budovy ŽŠ s MŠ Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
640.82 €
Kúpa a predaj častí pozemkov pre vysporiadanie MK Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Jozef Hadbavný, Mária Hadbavná, Martin Kováč, Jaroslav Haľko, Monika Baluchová, .....
783.00 €
Úprava práv a povinností pri zabezpečení technického zhodnotenia hasičského vozidla CAS 32 T148 Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Slovenská republika - MV SR
0.00 €
Vykonanie odbornej praxe Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Ekonomická fakulta TU v Košiciach
0.00 €
Vývoz VOK Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
Dodanie a inštalácia kamerového systému v obci Hrabkov Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: SYSTEM ALARM, s.r.o.
6250.00 €
Darovanie cestného motorového vozidla Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Slovenská republika, zástupená MV SR
0.00 €
Lehota splatnosti Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Ján Farkaš - JANTER
18025.80 €
Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2013 Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Ing. Andraščík Vladimír
500.00 €
Kamerový systém v obci Hrabkov Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: MV SR - Okresný úrad Prešov
5000.00 €
Čerpanie dotácie Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Predaj nehnuteľností Odb.: Filip Mrušák
Dod.: Obec Hrabkov
1.00 €
Darovanie nehnuteľností pre MK Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Anna Galeštoková a spol.
0.00 €
Dotácia na ,, Pirohy otri rohy" Odb.: SZČO - Čech Marián
Dod.: Obec Hrabkov
200.00 €
Činnosť DHZ Odb.: DHZ Hrabkov
Dod.: Obec Hrabkov
500.00 €
Lehota splatnosti Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: EURO-STAV združenie
19400.00 €
Činnosť TJ Sokol Hrabkov - futbalový oddiel Odb.: TJ SOKOL HRABKOV
Dod.: Obec Hrabkov
1500.00 €
Zber a preprava Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Ľubomír Ludvik WINDOORS
0.00 €
Poskytnutie pôžičky Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Jaroslav Hovančák ml.
8000.00 €
Pôžička Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Mgr. Pavol Kokavec
2400.00 €
Zber biologického rozložiteľného kuchynského a rešturačného odpadu Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: FURA s.r.o.
0.00 €
Vývoz Nebezpečného odpadu Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: FURA s.r.o.
26.00 €
Úprava hracej plochy futbalového ihriska - stavebné práce Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Ján Farkaš - JANTER
24031.80 €
Zmluva o pôžičke Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Mgr. Pavol Kokavec
23000.00 €
Zabezpečenie reklamy a propagácie Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o.
100.00 €
Zabezpečenie reklamy a propagácie Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: PO CAR, s.r.o.
100.00 €
Kúpa pozemku Odb.: Vladimír Schvartz a manž. Marta Schvartzová
Dod.: Obec Hrabkov
174.00 €
Pôžička Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Mgr. Pavol Kokavec
10000.00 €
Šírenie zvukového záznamu - obecný rozhlas Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: SLOVGRAM
33.50 €
Činnosť TJ Sokol Hrabkov - futbalový oddiel Odb.: TJ SOKOL HRABKOV
Dod.: Obec Hrabkov
1500.00 €
Festival amatérskych divadiel – moderovanie podujatí Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Ing. Tibor Egry – APA
725.00 €
výroba a dodávka jedál Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Kvetoslava Poliaková
3690.00 €
sprievodný program Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Alfaria s.r.o.
5050.00 €
návrh, vyhotovenie a dodávka publicitného materiálu a služieb Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: UNIPROM s.r.o.
5700.00 €
Výroba pódia podľa projektovej dokumentácie uvedenej v rámci výzvy „Festival amatérskych divadiel – pódium“. Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: GERIALI s. r. o.
11120.00 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: SPS Servis, spol. s r. o.
140.00 €
záznam z podujatia s názvom „Festival amatérskych divadiel“ Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Viktor Herrgott AUVID PRODUCTION
4980.00 €
záväzok Dopravcu vykonať dopravné služby pre Odosielateľa podľa jeho požiadaviek. Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Alexander Goban – ALEGO – autobusová doprava nepravidelná a nákladná
4599.00 €
Výroba programu KAPURA Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Rozhlas a televízia Slovenska
180.00 €
Festival amatérskych divadiel Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
44043.00 €
Externý manažment a implementácia projektu Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Alfaria s.r.o.
7380.00 €
Grantový účet Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Poskytnutie hromadných údajov z katastra nehnuteľností Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Katastrálny úrad v Prešove
0.00 €
Poskytnutie auditorských služierb Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Ing. Andraščík Vladimír
400.00 €
Platobné popdmienky Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: EURO-STAV združenie
38700.00 €
Predaj nehnuteľnosti Odb.: Vladimír Šofranko
Dod.: Obec Hrabkov
493.02 €
Vystúpenie FSS Hrabkovčan Odb.: OZ MAS LEV, o.z.,
Dod.: Obec Hrabkov
100.00 €
Zabezpečenie výkonu trestu povinnej práce Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Okresný súd Prešov
0.00 €
Poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
1000.00 €
Prebytočný hnuteľný majetok v správe Darcu Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Ústav informácií a prognóz školstva
0.00 €
Poskytnutie hromadných údajov z katastra nehnuteľností Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Katastrálny úrad v Prešove
0.00 €
Dar - zostava detského ihriska-preliezky Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: UNISTAV,s.r.o. Prešov
2470.00 €
Poskytnutie podpory formou dotácie Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Enviromentálny fond
81967.00 €
Potravinová pomoc Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Potravinová banka Slovenska, o. z.
0.00 €
Predaj nehnuteľností Odb.: Pavol Holub
Dod.: Obec Hrabkov
403.92 €
Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu v Hrabkove Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Ing. Viliam Čech
56471.35 €
Vytvorenie leteckého záberu obce Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Ján Grajzeľ
60.00 €
Predaj nehnuteľností Odb.: Ing. Jaroslav Švarc
Dod.: Obec Hrabkov
5523.00 €
Predaj nehnuteľností Odb.: Jozef Juričko
Dod.: Obec Hrabkov
26500.00 €