Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 224)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
09112022 Je záväzok Poskytovateľa poskytovať Objednávateľovi poradenské služby pri procesoch obvyklých vo verejnom obstarávaní podľa zákona č. 343 Z.z. o verejnom obstarávaní Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: ULTIMA INVEST, s. r. o.
4 800 €
30102022 Wifi pre teba v obci Hrabkov Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: NITRANET, s.r.o.
15 000 €
Zmluva o budúcej zmluve Zmluva o budúcej zmluve o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: PROX T.E.C. Poprad s. r. o.
0 €
ZoD 01/2021 - CS Dodatok na základe objektívnych okolností nezavinených Zhotoviteľom Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: FAREL s.r.o.
0 €
23092022 WIFI PRE TEBA II Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
08.08.2022/48 Kúpa C KN 677/13 Odb.: Ing. Marián Filipák
Dod.: Obec Hrabkov
270 €
08082022/198 Kúpa nehnuteľnosti C KN č. 569/5/2 Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Róbert Schvarc
150 €
08082022 Kúpa nehnuteľnosti C KN č. 571/2 Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Ing. Marián Filipák
60 €
1606/VSD/2022 Poskytovanie služby verejného osvetlenia obce Hrabkov Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
942 €
Dodatok 2/2022 Dohoda na zmene a doplnení nasledovných ustanovení základnej zmluvy Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: FURA s.r.o.
302.40 €
Dodatok č.1 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku č. 2013/1191 Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Agrovit Branisko s.r.o.
571.34 €
XXXXXXX Otvorenie bežného účtu Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
Zmluva o úvere č. 96/004/2Municipálny úver - Univerzál 2 Zmluva o účte MUU Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
96/004/22 Predmetom zmluvy je poskytnutie úveru bankou klientovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, Obchodných podmienkach pre úvery právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, samosprávam Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
120 000 €
xxxxxxxxx Zmluva o poskytovaní služieb Externý projektový manažmentb Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: PROGRANT, s.r.o.
290 €
xxxxxxxxxx Vyhotovenie PD pre stavbu: Modernizácia objektu Kultúrneho domu v obci Hrabkov Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Ing. Novotný Rudolf - DRUPROJEKT IPZ
8 340 €
2020/3 Je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo pre objednávateľa za podmienok dohodnutých v tejto zmluve za vykonanie ktorého sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť ceu dohodnutú v tejto zmluve o dielo Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Vlastimil Kočiš-STAVEBNÉ PRÁCE
76 113.42 €
DZod-ZoD 01/2021-CS Hrabkov rekonštrukcia miestnej cesty na p.č. 805/31 Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: FAREL s.r.o.
66 352.30 €
8/2022MM Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať pre objednávateľa projekt stavby: Obec Hrabkov Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Hrabkov SO 01 – Rekonštrukcia verejného osvetlenia Projektová dokume Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: EjproM Magda Martin
3 439.80 €
č.3220786 Je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 3 000,00 Eur pre Dobrovoľný hasičský zbor obce Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000 €
Generované portálom Uradne.sk