Obec Hrabkov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
V článku 1 odsek 3 Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP ,,Všeobecne zmluvne podmienky" sa nahrádza znenie definície Merateľných ukazovateľov Projektu novým znením Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
0.00 €
vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu pre stavebné konanie v podrobnostiach pre realizáciu stavby : ,, Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Hrabkov “. Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Ing. Novotný Rudolf - DRUPROJEKT IPZ
5580.00 €
Záväzok organizátor realizovať činnosti prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
0.00 €
Predaj nehnuteľnosti KN-C 905/14 Odb.: Patrik Lipták
Dod.: Obec Hrabkov
3440.00 €
Oprava článku Čl. I. Odb.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Dod.: Obec Hrabkov
0.00 €
Záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Aldero s.r.o.
15171.75 €
Príloha č. 4 Zmluvy ,,Rozpočet projektu" sa ruší a nahrádza novou Prílohou č. 4 Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
0.00 €
Zriadenie vecného bremena Odb.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Dod.: Obec Hrabkov
0.00 €
Predaj nehnuteľnosti KN-C 689/2 Odb.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Dod.: Obec Hrabkov
1.00 €
Dohoda o odstúpení vlastníckeho práva Odb.: Ľubomír Heteš
Dod.: Obec Hrabkov
3440.00 €
Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakládania s odpadmi z obalov a s odpadmi z ne obalových výrobkov v obci Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Natur - Pack, a.s.
0.00 €
Výkonanie štatutárneho auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky obce ku 31.12.2019 Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: EKONAUDIT SERVICES, s.r.o.
600.00 €
Poskytnutie finančnej dotácie na financovanie činnosti a čiastočnú úhradu krojov pre novovznikajúci detský folklórny súbor Ľalia v Hrabkove. Odb.: Kultúra pre Šariš, o.z.
Dod.: Obec Hrabkov
500.00 €
Poskytnutie finančnej dotácie na činnosť DHZ Hrabkov Odb.: DHZ Hrabkov
Dod.: Obec Hrabkov
1000.00 €
Poskytnutie finančnej dotácie na činnosť TJ Sokol Hrabkov Odb.: TJ SOKOL HRABKOV
Dod.: Obec Hrabkov
5500.00 €
Predaj nehnuteľnosti 905/17 Odb.: Mgr. Milan Dudáš
Dod.: Obec Hrabkov
3200.00 €
Zemné práce súvisiace s vybudovaním vodovodnej siete pre IBV Hrabkov Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: REMOPEL, s.r.o.
24901.26 €
Predaj nehnuteľnosti Odb.: Peter Konečný a Silvia Kušnírová
Dod.: Obec Hrabkov
3440.00 €
Dohoda o odstúpení vlastníckeho práva Odb.: Bibiána Štrausová
Dod.: Obec Hrabkov
3200.00 €
Odpredaj častí parcely č. KN-C 905/22 v rozsahu tvalého záberu pre čerpaciu stanicu Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1.00 €
Realizácia časti stavby v rozsahu dodávka a montáž potrubia Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Odpredaj častí parcely č. KN-C 905/22 v rozsahu tvalého záberu pre čerpaciu stanicu Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1.00 €
Odpredaj častí parcely č. KN-C 905/22 v rozsahu tvalého záberu pre čerpaciu stanicu Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1.00 €
Dohoda o odstúpení vlastníckeho práva Odb.: Ing. Tomáš Gaál a Mgr. Antónia Gaálovi
Dod.: Obec Hrabkov
3440.00 €
Predaj pozemku č. 905/18 Odb.: Kristián Pošivák
Dod.: Obec Hrabkov
3200.00 €
Revitalizácia oplotenia cintorína Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: CANASIS s.r.o.
5242.60 €
Zmene predmetnej zmluvy Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: REMOPEL, s.r.o.
157894.74 €
Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
Poskytnutie finančnej dotácie na financovanie činnosti a čiastočnú úhradu krojov pre novovznikajúci detský folklórny súbor Ľalia v Hrabkove Odb.: Kultúra pre Šariš, o.z.
Dod.: Obec Hrabkov
1000.00 €
Záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa riadne a včas dielo - stavbu „Prístavba hasičskej zbrojnice k budove obecného úradu Hrabkov“ – stavebné práce“. Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: UNISTAV,s.r.o. Prešov
93368.16 €
Poskytnutie nenávratného finančného príspevku Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
151491.18 €
Separovaný zber Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Natur - Pack, a.s.
0.00 €
Výkon stavebného dozoru na stavbu Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy OcÚ v Hrabkovee Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Ing. Novotný Rudolf - DRUPROJEKT IPZ
1440.00 €
Výkon stavebného dozoru na Prístavbu hasičskej zbrojnice k budove obecného úradu Hrabkov Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Ing. Novotný Rudolf - DRUPROJEKT IPZ
1188.00 €
Zabezpečenie výkonu technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: R.D.TECH s.r.o.
200.00 €
oposkytovaní služieb pri vývoze odpadu a jeho zneškodnení Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: KRISTAV, s.r.o.
0.00 €
Záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa riadne a včas dielo - stavbu Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu v Hrabkove Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: UNISTAV,s.r.o. Prešov
158923.90 €
Zmena znenia čl.I. Odb.: Tomáš Pokorný a Mgr. Zuzana Pokorná
Dod.: Obec Hrabkov
0.00 €
Poskytnutie finančnej dotácie na činnosť DHZ Hrabkov na r. 2019 Odb.: DHZ Hrabkov
Dod.: Obec Hrabkov
800.00 €
Odstúpenie od zmluvy Odb.: Mária Štrausová
Dod.: Obec Hrabkov
3200.00 €
Na činnosť TJ SOKOL Hrabkov pre rok 2019 Odb.: TJ SOKOL HRABKOV
Dod.: Obec Hrabkov
5500.00 €
Úprava práv a povinností zmluvných strán pri výkone doplnkové dôchodkového sporenia Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: STABILITA,d.d.s., a.s.,
0.00 €
Nájom pozemkov alebo ich častí v skutočnej užívanej výmere Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: KARPATOVKA,s.r.o.
20.89 €
Je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Príjimateľom pri poskytnutí NFP Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
188520.78 €
Zmluva o vytvorení webstránky,domény a webhostingu Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: webex.digital s.r.o.
756.00 €
Predaj časti pozemku KN C č. 905/24 Odb.: Tomáš Pokorný a Mgr. Zuzana Pokorná
Dod.: Obec Hrabkov
87.00 €
Upravuje spôsob a realizáciu zberu jedlých olejov a tukov kat. č. 20 01 25 Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: FURA s.r.o.
10.00 €
Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017 Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Ing. Andraščík Vladimír
600.00 €
Vytvorenie účtu na príjem NFP Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Modernizácia hasičskej zbrojnice v obci Hrabkov Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
29925.00 €
Úprava postupu, práv a povinností zmluvných strán pri určení zodpovednej osoby Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: osobnyudaj.sk,s.r.o.
36.00 €
Dodatok k zmluve Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Natur - Pack, a.s.
0.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
Predaj nehnuteľnosti C KN č.905/37 Odb.: Východoslovenská distribučná, a.s.
Dod.: Obec Hrabkov
20.00 €
Predaj nehnuteľnosti Odb.: Východoslovenská distribučná, a.s.
Dod.: Obec Hrabkov
20.00 €
Poskytnutie finančnej dotácie na činnosť TJ Sokol Odb.: TJ SOKOL HRABKOV
Dod.: Obec Hrabkov
5500.00 €
Poskytnutie finančnej dotácie na činnosť DHZ Hrabkov na r. 2018 Odb.: DHZ Hrabkov
Dod.: Obec Hrabkov
500.00 €
Dodávka pitnej vody Hrabkov 143 Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016 Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Ing. Andraščík Vladimír
600.00 €
dodatok k zmluve o dielo z 26.10.2017 Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: BREDY ENERGY, s.r.o.
0.00 €
VypracovanieSmernica pre vybavovanie sťažností obce Hrabkov Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: MOAD, s.r.o.
120.00 €
Predaj nehnuteľnosti Odb.: Matej Baláž
Dod.: Obec Hrabkov
3440.00 €
Výstavba elektrických odberných zariadení, Verejného osvetlenia a Obecného rozhlasu pre IBV Sosničky Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: BREDY ENERGY, s.r.o.
31798.81 €
Na zabezpečenie vývozu odpadu a jeho zneškodnenia, resp. zhodnotenia Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: KRISTAV, s.r.o.
240.00 €
Kúpa nehnuteľností - spoluvlastníctvo 60% podiel Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Silvia Kizáková
16500.00 €
Vypracovanie Smernice pre verejné obstarávanie obce Hrabkov a jej následné aktualizovanie Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: MOAD, s.r.o.
200.00 €
Vypracovanie projektu ,, Prístavba hasičskej zbrojnice k budove obecného úradu Hrabkov ". Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Ing. Ľubomír Grocký - DRUPROJEKT IPZ
2400.00 €
Predaj nehnuteľnosti Odb.: Radoslav Ňachaj
Dod.: Obec Hrabkov
3520.00 €
Predaj nehnuteľnosti Odb.: Zdenka Žigrajová
Dod.: Obec Hrabkov
3356.00 €
Poskytnutie dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
1000.00 €
Predaj nehnuteľnosti Odb.: Milan Haľko a Veronika Haľková
Dod.: Obec Hrabkov
102.00 €
Predaj nehnuteľnosti Odb.: Ľubomír Heteš
Dod.: Obec Hrabkov
3440.00 €
Predaj nehnuteľnosti Odb.: Ing. Ľuboš Dragun
Dod.: Obec Hrabkov
3200.00 €
Vykonanie energetického auditu Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Ing. Juraj Platko
750.00 €
Vypracovanie Projektovej dokumentácie Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Ing. Ľubomír Grocký - DRUPROJEKT IPZ
3900.00 €
Predaj nehnuteľnosti Odb.: Ing. Vladimír Jeleň, PhD.
Dod.: Obec Hrabkov
3188.00 €
Vykonanie pre objednávateľa verejné obstarávanie Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Premier Consulting EU, s.r.o.
0.00 €
Záväzok Zhotoviteľa vyhotoviť pre Objednávateľa Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, špecifického cieľa ,, 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov", pre financovanie projektu Objednávateľa. Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Premier Consulting EU, s.r.o.
1195.20 €
Predaj nehnuteľnosti Odb.: Ing. Tomáš Gaál a Mgr. Antónia Gaálovi
Dod.: Obec Hrabkov
3440.00 €
Predaj nehnuteľnosti Odb.: Ing. Milý Stanislav a Ing. Michaela Matvijová
Dod.: Obec Hrabkov
3348.00 €
Dohoda odstúpení od kúpnej zmluvy Odb.: Slavomír Babuščák a manželka
Dod.: Obec Hrabkov
0.00 €
Záväzok PDS pripojiť žiadateľa a záväzok žiadateľa uhradiť poplatok za pripojenie Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
17091.40 €
Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa a záväzok žiadateľa uhradiť poplatok za pripojenie Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
2835.00 €
Predaj nehnuteľnosti Odb.: Jozef Kokavec
Dod.: Obec Hrabkov
3200.00 €
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce na činnosť TJ Sokol Hrabkov na rok 2017 Odb.: TJ SOKOL HRABKOV
Dod.: Obec Hrabkov
4000.00 €
Predaj nehnuteľností Odb.: Tomáš Pokorný a Mgr. Zuzana Pokorná
Dod.: Obec Hrabkov
198.00 €
Predaj nehnuteľností Odb.: Ján Marušák, Ján Fotta, Anton Marušák, ing. Anton Švarc, Ľudmila Amrichová
Dod.: Obec Hrabkov
5.00 €
Predaj nehnuteľnosti Odb.: Marián Glod
Dod.: Obec Hrabkov
3440.00 €
Kúpa nehnuteľnosti Odb.: Tibor Šelemba a manž. Jana Šelembová
Dod.: Obec Hrabkov
3352.00 €
Kúpa nehnuteľnosti Odb.: Manuela Wilfred
Dod.: Obec Hrabkov
3440.00 €
Predaj nehnuteľnosti Odb.: Slavomír Babuščák a manželka
Dod.: Obec Hrabkov
3440.00 €
Predaj nehnuteľnosti Odb.: Marcela Šelembová a Ján Leško
Dod.: Obec Hrabkov
3520.00 €
Kúpa nehnuteľnosti Odb.: Ing. Nadežda Pokorná
Dod.: Obec Hrabkov
3348.00 €
Predaj nehnuteľnosti Odb.: Tomáš Pokorný a Mgr. Zuzana Pokorná
Dod.: Obec Hrabkov
198.00 €
Predaj nehnuteľnosti Odb.: Bc. Jaroslav Kořínek
Dod.: Obec Hrabkov
3352.00 €
Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015 Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Ing. Andraščík Vladimír
600.00 €
Predaj nehnuteľnosti Odb.: Mária Štrausová
Dod.: Obec Hrabkov
3200.00 €
Predaj nehnuteľnosti Odb.: Bibiána Štrausová
Dod.: Obec Hrabkov
3200.00 €
Zmena zmluvy Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
1.00 €
Predaj pozemku Odb.: Anton Lipták
Dod.: Obec Hrabkov
18.00 €
Predaj nehnuteľností Odb.: Miloš Šulik
Dod.: Obec Hrabkov
1600.00 €
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Natur - Pack, a.s.
0.00 €
Zriadenia vecného bremena Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Kúpa častí nehnuteľností Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: COOP Jednota Prešov
1624.00 €
Kúpa pozemku Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Zdenko Hanišák a Lenka Hanišáková
50.00 €
Predaj nehnuteľností Odb.: Jozef Marušák a Barbora Marušáková rod, Čarná
Dod.: Obec Hrabkov
2052.00 €
Poistenie kamerového systému obce Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
137.50 €
Poskytnutie dotácie na činnosť TJ Sokol Odb.: TJ SOKOL HRABKOV
Dod.: Obec Hrabkov
3500.00 €
Záväzok Poskytovateľa poskytovať Používateľovi plnenia uvedené v tomto článku Zmluvy Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0.00 €
Nájom za úžívanie pôdy Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: PD Branisko v Širokom
262.11 €
O poskytovaní audítorských služieb Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Ing. Andraščík Vladimír
600.00 €
Rozšírenie kamerového systému v obci Hrabkov Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: SYSTEM ALARM, s.r.o.
6250.00 €
Dodávka a montáž potrubia pre vodovodný RAD AAA Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Poskytnutie peňažného daru občianskému združeniu MAS SKALA Odb.: MAS SKALA, o.z.
Dod.: Obec Hrabkov
990.00 €
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Natur - Pack, a.s.
0.00 €
Odplatná prezentácia a propagácia obchodného mena a loga objednávateľa Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Strategia Regio, s.r.o.
990.00 €
Poistenie budovy ŽŠ s MŠ Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
640.82 €
Kúpa a predaj častí pozemkov pre vysporiadanie MK Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Jozef Hadbavný, Mária Hadbavná, Martin Kováč, Jaroslav Haľko, Monika Baluchová, .....
783.00 €
Úprava práv a povinností pri zabezpečení technického zhodnotenia hasičského vozidla CAS 32 T148 Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Slovenská republika - MV SR
0.00 €
Zmene predmetnej zmluvy Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: REMOPEL, s.r.o.
157894.74 €
Vykonanie odbornej praxe Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Ekonomická fakulta TU v Košiciach
0.00 €
Vývoz VOK Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
Dodanie a inštalácia kamerového systému v obci Hrabkov Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: SYSTEM ALARM, s.r.o.
6250.00 €
Darovanie cestného motorového vozidla Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Slovenská republika, zástupená MV SR
0.00 €
Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2013 Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Ing. Andraščík Vladimír
500.00 €
Lehota splatnosti Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Ján Farkaš - JANTER
18025.80 €
Kamerový systém v obci Hrabkov Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: MV SR - Okresný úrad Prešov
5000.00 €
Čerpanie dotácie Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Predaj nehnuteľností Odb.: Filip Mrušák
Dod.: Obec Hrabkov
1.00 €
Darovanie nehnuteľností pre MK Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Anna Galeštoková a spol.
0.00 €
Dotácia na ,, Pirohy otri rohy" Odb.: SZČO - Čech Marián
Dod.: Obec Hrabkov
200.00 €
Činnosť DHZ Odb.: DHZ Hrabkov
Dod.: Obec Hrabkov
500.00 €
Lehota splatnosti Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: EURO-STAV združenie
19400.00 €
Činnosť TJ Sokol Hrabkov - futbalový oddiel Odb.: TJ SOKOL HRABKOV
Dod.: Obec Hrabkov
1500.00 €
Zber a preprava Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Ľubomír Ludvik WINDOORS
0.00 €
Poskytnutie pôžičky Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Jaroslav Hovančák ml.
8000.00 €
Pôžička Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Mgr. Pavol Kokavec
2400.00 €
Zber biologického rozložiteľného kuchynského a rešturačného odpadu Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: FURA s.r.o.
0.00 €
Vývoz Nebezpečného odpadu Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: FURA s.r.o.
26.00 €
Úprava hracej plochy futbalového ihriska - stavebné práce Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Ján Farkaš - JANTER
24031.80 €
Zmluva o pôžičke Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Mgr. Pavol Kokavec
23000.00 €
Zabezpečenie reklamy a propagácie Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o.
100.00 €
Zabezpečenie reklamy a propagácie Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: PO CAR, s.r.o.
100.00 €
Kúpa pozemku Odb.: Vladimír Schvartz a manž. Marta Schvartzová
Dod.: Obec Hrabkov
174.00 €
Pôžička Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Mgr. Pavol Kokavec
10000.00 €
Šírenie zvukového záznamu - obecný rozhlas Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: SLOVGRAM
33.50 €
Činnosť TJ Sokol Hrabkov - futbalový oddiel Odb.: TJ SOKOL HRABKOV
Dod.: Obec Hrabkov
1500.00 €
Festival amatérskych divadiel – moderovanie podujatí Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Ing. Tibor Egry – APA
725.00 €
výroba a dodávka jedál Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Kvetoslava Poliaková
3690.00 €
sprievodný program Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Alfaria s.r.o.
5050.00 €
návrh, vyhotovenie a dodávka publicitného materiálu a služieb Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: UNIPROM s.r.o.
5700.00 €
Výroba pódia podľa projektovej dokumentácie uvedenej v rámci výzvy „Festival amatérskych divadiel – pódium“. Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: GERIALI s. r. o.
11120.00 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: SPS Servis, spol. s r. o.
140.00 €
záznam z podujatia s názvom „Festival amatérskych divadiel“ Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Viktor Herrgott AUVID PRODUCTION
4980.00 €
záväzok Dopravcu vykonať dopravné služby pre Odosielateľa podľa jeho požiadaviek. Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Alexander Goban – ALEGO – autobusová doprava nepravidelná a nákladná
4599.00 €
Zmene predmetnej zmluvy Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: REMOPEL, s.r.o.
86065.35 €
Výroba programu KAPURA Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Rozhlas a televízia Slovenska
180.00 €
Festival amatérskych divadiel Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
44043.00 €
Externý manažment a implementácia projektu Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Alfaria s.r.o.
7380.00 €
Grantový účet Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
Poskytnutie hromadných údajov z katastra nehnuteľností Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Katastrálny úrad v Prešove
0.00 €
Poskytnutie auditorských služierb Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Ing. Andraščík Vladimír
400.00 €
Platobné popdmienky Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: EURO-STAV združenie
38700.00 €
Predaj nehnuteľnosti Odb.: Vladimír Šofranko
Dod.: Obec Hrabkov
493.02 €
Vystúpenie FSS Hrabkovčan Odb.: OZ MAS LEV, o.z.,
Dod.: Obec Hrabkov
100.00 €
Zabezpečenie výkonu trestu povinnej práce Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Okresný súd Prešov
0.00 €
Poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
1000.00 €
Prebytočný hnuteľný majetok v správe Darcu Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Ústav informácií a prognóz školstva
0.00 €
Poskytnutie hromadných údajov z katastra nehnuteľností Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Katastrálny úrad v Prešove
0.00 €
Dar - zostava detského ihriska-preliezky Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: UNISTAV,s.r.o. Prešov
2470.00 €
Poskytnutie podpory formou dotácie Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Enviromentálny fond
81967.00 €
Potravinová pomoc Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Potravinová banka Slovenska, o. z.
0.00 €
Predaj nehnuteľností Odb.: Pavol Holub
Dod.: Obec Hrabkov
403.92 €
Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu v Hrabkove Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Ing. Viliam Čech
56471.35 €
Vytvorenie leteckého záberu obce Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Ján Grajzeľ
60.00 €
Predaj nehnuteľností Odb.: Ing. Jaroslav Švarc
Dod.: Obec Hrabkov
5523.00 €
Predaj nehnuteľností Odb.: Jozef Juričko
Dod.: Obec Hrabkov
26500.00 €