Obec Hrabkov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2018 - usmernenie | Krásy našej obce

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V PREŠOVE

Oddelenie požiarnej prevencie

Požiarnická 1, 080 01  Prešov

 

                           ·                                                                         ·

         Váženej  pani primátorke mesta

         a starostkám obcí, Váženým pánom   
         primátorom miest a starostom obcí   

         v okresoch Prešov  a Sabinov

·                                                               ·

 

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Prešov

 

ORHZ-PO1-412-002/2018

mjr. Mgr. Milena Glosiková

 

06.03.2018

 

Vec

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2018 – usmernenie

 

Lesné  požiare  spôsobujú  v  Slovenskej  republike   každoročne  veľké  materiálne  ale      
aj ekologické škody, pričom ich obnova a návrat do pôvodného stavu predstavujú dlhodobé    
obdobie.

V roku 2017 v okrese Prešov Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného  zboru v Prešove zasahovalo pri 69 požiaroch v ostatnom prírodnom prostredí čo je o 6 požiarov viac ako v predchádzajúcom roku.  V 36 prípadoch príčinou vzniku požiarov bolo vypaľovanie trávnatých porastov, bylín, kríkov a stromov čo je o 8 prípadov viac ako v predchádzajúcom roku. V lesnom hospodárstve neboli zaznamenané lesné požiare.

V roku 2017 v okrese Sabinov Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného  zboru v Prešove zasahovalo pri 40 požiaroch v ostatnom prírodnom prostredí čo je o 6 požiarov menej ako v predchádzajúcom roku. V 32  prípadoch príčinou vzniku požiarov bolo vypaľovanie trávnatých porastov, bylín, kríkov a stromov čo je o 5 prípadov menej ako v predchádzajúcom roku. V lesnom hospodárstve nebol zaznamenaný lesný požiar. 

Z vyššie uvedených dôvodov Vám zasielame usmernenie  k zabezpečeniu   úloh na  úseku ochrany lesov pred požiarmi v roku 2018.

      

Za účelom predchádzania vzniku požiarov sú obce resp. mestá povinné:

 

-       podieľať sa v rozsahu svojej pôsobnosti na vytváraní podmienok na plnenie úloh ochrany
pred požiarmi u právnických osôb, ktoré zriadila,

-       vypracúvať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce,(požiarny poriadok obce, plán preventívnych protipožiarnych kontrol atď.),

-       preveriť aktuálnosť dokumentácie v súlade so skutočným stavom ako aj preveriť činnosť ohlasovní požiarov,

-       označovať a trvalo udržiavať voľné nástupné plochy a prístupové komunikácie, ktoré sú  

súčasťou zásahových ciest, na vykonanie hasiaceho zásahu hasičských jednotiek,

-       vykonať preventívne protipožiarne kontroly u vlastníkov lesných pozemkov, v ktorých nie je vykonávaný štátny požiarny dozor Okresným riaditeľstvom  HaZZ v Prešove,

-       preveriť akcieschopnosť dobrovoľného hasičského zboru obce, (ak je zriadený) ako aj hasičskej techniky a vecných prostriedkov na vykonávanie zásahovej činnosti v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,

-       v prípade potreby a podľa uváženia, zabezpečiť v najkritickejších obdobiach možného vzniku požiarov stálu pohotovostnú službu v hasičských zbrojniciach,   

-       vykonávať preventívno-výchovnú činnosť, (v súvislosti s ochranou lesov  pred požiarmi zabezpečiť efektívnu a dôslednú preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť zameranú na ochranu lesov pred požiarmi v spolupráci s Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR ako aj ďalšími záujmovými združeniami, ktorých aktivity smerujú k ochrane prírody).

Pre účinné zabezpečenie povinností obce na úseku ochrany pred požiarmi je potrebné prerokovať v orgánoch obce úlohy vyplývajúce zo zabezpečenia ochrany lesov pred požiarmi v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Systém protipožiarnej ochrany lesov vychádza z platných predpisov na úseku ochrany pred požiarmi, najmä zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. Upozorňujeme Vás na ich novelizáciu  s platnosťou od 01.09.2015.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove môže právnickej
osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá  nezabezpečí v súvislosti s vlastníctvom
lesov, so správou lesov alebo hospodárením v lesoch plnenie opatrení na účinné
zdolávanie požiarov lesa podľa  zákona o ochrane pred požiarmi a predpisov vydaných na
jeho vykonanie uložiť pokutu do výšky 16 596 eur.

Za  priestupok na  úseku ochrany pred  požiarmi fyzickej  osobe, ktorá sa  dopustí priestupku  na  úseku ochrany pred  požiarmi  tým, že  vypaľuje porasty  bylín, kríkov a stromov alebo  zakladá  oheň v priestoroch alebo miestach,  kde  by  mohlo dôjsť k  jeho rozšíreniu, môže uložiť pokutu do  výšky 331,- eur.

 Podľa tohto legislatívneho rámca sa na zabezpečení protipožiarnej prevencie a ochrany lesov pred požiarmi musia podieľať štátne a neštátne subjekty, pozemkové spoločenstvá i individuálni vlastníci, ktorí obhospodarujú lesy ako aj mestské a obecné úrady.

Zároveň Vám v prílohe zasielame  informačný leták „Ochrana lesov a prírody  pred požiarmi v  jarnom  období “, ktorý  využite  na  informovanie občanov  vo Vašej  obci, meste u Vás obvyklým spôsobom.

 

Prílohy:

1. INFORMAČNÝ LETÁK, OCHRANA  LESOV A PRÍRODY PRED  POŽIARMI V JARNOM OBDOBÍ

 

                       mjr. Ing. Ľubomír Toďor v. r.

                                           riaditeľ

 

      

Za správnosť vyhotovenia : mjr. Mgr. Milena Glosiková

 

Telefón

Fax

E-mail

Internet

IČO

+421/51/746 55 45

 

 

 

milena.glosikova@minv.sk

www.minv.sk

00151866