Dodatok č. 1/2022 k VZN obce Hrabkov č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 17.12.2022


1 2 ... 11