Termín úplnej uzávierky mosta M112 cez vodnú nádrž Ružín za obcou Margecany na ceste II. triedy II/546

 15.09.2022

Dobrý deň všetkým,

touto cestou si Vás dovoľujem informovať, že v dňoch 17.09.2022 od 7:00 hod. do 18.09.2022 do 19:00 hod., dôjde k úplnej uzávierke mosta M112 cez vodnú nádrž Ružín za obcou Margecany na ceste II. triedy II/546 v k.ú. Margecany, okres Gelnica.

Dôvodom sú stavebné práce počas rekonštrukcie tohto mosta.

Druh uzávierky: úplná s dočasnou obchádzkou

Čas trvania úplnej uzávierky a obchádzky : 17.09.2022 – 18.09.2022, bez prerušenia

Dĺžka obchádzky : cca 23 km

Popis a určenie obchádzky : Obchádzková trasa bude obojsmerná. Cestná premávka bude z cesty II/546 presmerovaná na obchádzkovú trasu ktorá povedie po ceste II/547 a III/3420 cez obec Kluknava do obce Víťaz. Následne bude vedená po ceste III/3423 do obce Hrabkov. Ďalej po ceste č. III/3465 a bude končiť v križovatke s cestou II/546. Na zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na uvedenom komunikačnom systéme sú navrhnuté regulačné opatrenia v doprave.

Druh DZ: prenosné dopravné značenie v zmysle schváleného projektu na určenie DDZ

Zodpovedná osoba: Stella Jacková, mobil 0902 978 405, STRABAG, s.r.o.

Za pochopenie ďakujeme.

S úctou

Nikola Hajzuková

referent technicko-správneho oddelenia

Riaditeľstvo SC KSK – Ostrovského 1 - 045 01 Košice - (Slovakia) - E-mail: nikola.hajzukova@scksk.sk

Tel:  +421 917 626 268 , www.scksk.sk


Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tejto mailovej komunikácie sú spracúvané na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie nájdete na www.scksk.sk1 2 ... 12