Zámer predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 04.07.2022

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Hrabkov, Hrabkov 81, 082 33 Chminianska Nová Ves na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 34/2022 v súlade s § 9a ods. 8 pís. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Hrabkov, nachádzajúci sa v k. ú. Hrabkov, obec Hrabkov, okres Prešov, konkrétne:

· novovytvorenú parcelu. č. KN-C 677/13 o výmere 18 m², druh pozemku zastavaná plocha podľa GP č. 31/2022 za cenu 15,00 €/m² v podiele 1/1.

Budúcim nadobúdateľom predmetného pozemku parcely č. KN-C 677/13  má byť:

 · p. Marián Filipák, Hrabkov 194, 082 33 Chminianska Nová Ves

Dôvod hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že uvedený novovytvorený  pozemok je susedným pozemkom s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa, ktorý ho momentálne užíva. Vzhľadom k nízkej výmere a tvaru pozemku je tento pozemok pre Obec Hrabkov nevyužiteľný.

Zámer predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa je zverejnený na Úradnej tabuli obce Hrabkov a na internetovej stránke www.hrabkov.sk.                                                                                                                                                       

Vyvesené: 04.07.2022

Zvesené:

Jaroslav Hovančák

                                                                                                             starostka obce1 2 ... 11