Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 21.06.2022 - Pozvánka

 18.06.2022

                                                                                                                    V Hrabkove 17.06.2022

                              P O Z V Á N K A

na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu    dňa 21.06.2022 o 18:00 hod.

P r o g r a m  :

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení č. 13 – 25/2022 zo dňa 19.04.2022
  3. Prerokovanie  a schválenie výsledku verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác na dielo: ,, Rozšírenie kapacity objektu MŠ v obci Hrabkov“
  4. Prerokovanie a schválenie výšky úverového zaťaženia na financovanie stavebných prác na dielo: ,, Rozšírenie kapacity objektu MŠ v obci Hrabkov“
  5. Určenie počtu poslancov obce na nové volebné obdobie 2022 - 2026 podľa ustanovenia § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  6. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na celé nasledujúce volebné obdobie 2022-2026 podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  7. Diskusia
  8. Záver

                                                                                                                

            Jaroslav Hovančák

                                                                                                    starosta obce1 2 ... 11