Obec Hrabkov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Archív

 18.12.2018

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku, a to do 31. januára 2013.

Podľa § 99a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.     

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie, čiastkové priznanie, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. 
Ak sa spoluvlastníci dohodnú, príslušné priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť vyznačí v príslušnom priznaní. 
Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, príslušné priznanie podáva jeden z manželov.

Čiastkové priznanie

Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností v termíne do 31. januára a v ďalšom období sa stane vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností príslušnému správcovi dane z nehnuteľností. 
Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanoví Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom. 
V tomto tlačive daňovník označí druh priznania, ktorým je priznanie, čiastkové priznanie, čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie.
Tlačivá si nájdete na stránke /Tlačivá na stiahnutie/.

OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY

prístrešok
Ak ste sa rozhodli pustiť do stavby oplotenia, garáže, prístrešku alebo záhradného domčeka, budete musieť ohlásiť stavbu stavebnému úradu, pretože spadajú do skupiny tzv. drobných stavieb. Drobné stavby plnia vzhľadom k hlavnej stavbe len doplnkovú funkciu a predpokladá sa tak, že svojim využívaním a účelom nebudú mať možnosť ovplyvňovať kvalitu životného prostredia.
Drobná stavba je prízemná stavba, ktorej zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výšku 5 m. Ak sa jedná o podzemnú stavbu napr. pivnicu, jej zastavaná plocha nesmie presiahnuť 25 m2 a hĺbku 3 m.
Okrem už spomínaných, sa medzi drobné stavby radia aj prípojky pozemkov a stavieb.

Uskutočnenie drobnej stavby ste povinný ohlásiť príslušnému stavebnému úradu vopred a to písomnou formou a stavať môžete začať až po obdržaní písomného oznámenia stavebného úradu, že nemá proti stavbe výhrady. Ak stavebný úrad neurčí inak, mali by ste súhlas obdržať do 2 mesiacov od dátumu doručenia ohlásenia drobnej stavby.

Čo potrebujete k ohláseniu:
- tlačivo na ohlásenie drobnej stavby
- doklad, ktorým preukážete vlastníctvo alebo iný právny vzťah k pozemku
- ak nie ste jediným vlastníkom pozemku, potrebujete súhlas ostatných spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi
- situačný výkres
- stavebné riešenia a technický popis stavby
- vyjadrenie príslušného správcu siete k pripojeniu potrebných prípojok
- ak stavbu realizujete svojpomocne, potrebujete vyhlásenie kvalifikovanej osoby
- ak sa stavba uskutočňuje na poľnohospodárskej pôde je potrebné vyjadrenie Obvodného pozemkového úradu.
Tlačivá si nájdete na stránke /Tlačivá na stiahnutie/.

Malý zdroj znečisťovania ovzdušia

Kompetencie obce pri prenesenom výkone štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia podľa § 27 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší (vydávanie záväzného stanoviska v stavebnom a kolaudačnom konaní)

Malý zdroj znečisťovania ovzdušia:

1.      technologický celok obsahujúci stacionárne zariadenie na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom menším ako 0,3 MW,

2.      ostatný technologický celok,  plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja a jeho prahová kapacita je menšia ako pre stredný zdroj znečisťovania ovzdušia určená osobitným predpisom.

Osobitný predpis:  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší. 

Kompetencie hlavného mesta pri prenesenom výkone štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia  podľa § 27 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší:

§  podieľať sa na vypracovaní a realizácii programu a integrovaného programu,

§  kontrolovať  dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov,

§  vydávať súhlas pre malé zdroje podľa § 17 ods. 1 písm. a), c) a f),

§  uložiť prevádzkovateľovi malého zdroja opatrenia na nápravu, ak neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia,

§  ukladať  prevádzkovateľom malých zdrojov pokuty,

§  môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov,

§  môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja,

§  určovať rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov,

§  nariadiť zastavenie prevádzky malého zdroja, ak sa prevádzkuje bez súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. f).

§  môže určiť v súhlasoch podmienky prevádzkovania malých zdrojov.


A)  Súhlas k malému zdroju znečisťovania ovzdušia podlieha  stavebnému konaniu (príp. ohlásenie stavby) a kolaudačnému konaniu  - vydávanie súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. a) a c) podľa zákona č. 137/2010 Z. z., je záväzným stanoviskom v stavebnom a kolaudačnom konaní. 

§  súhlas na povolenie (zmenu, dodatočné povolenie ) stavby malého zdroja znečisťovania

§  súhlas na povolenie užívať stavbu (na zmenu užívania stavby)  malého zdroja znečisťovania

§  súhlas na  dodatočné povolenie stavby/užívanie stavby malého zdroja znečisťovania 

Pre vydanie súhlasu je potrebné predložiť:

§  žiadosť

§  projektovú dokumentáciu

§  doklad o zaplatení správneho poplatku


B) Súhlas k malému zdroju znečisťovania ovzdušia nepodlieha stavebnému a kolaudačnému konaniu  - vydávanie súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. f) podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší   na inštaláciu technologických celkov zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ich zmeny, na ich uvedenie do prevádzky, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu

Pre vydanie súhlasu je potrebné predložiť

§  žiadosť o vydanie súhlasu na činnosti nepodliehajúce stavebnému konaniu (tlačivo),

§  projektovú dokumentáciu,

§  odborný posudok (na vyžiadanie)

§  doklad o zaplatení správneho poplatku. 

Správne poplatky :

§  Vydanie súhlasu na užívanie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia: 5 €

§  Vydanie súhlasu na zmenu stavby malých zdrojov znečisťovania ovzdušia: 5 €

§  Vydanie súhlasu na zmenu používaných palív a surovín v stacionárnych zdrojoch  znečisťovania ovzdušia: 5 €

§  Vydanie súhlasu na zmenu technológie zariadení zdrojov znečisťovania ovzdušia: 5 €

§  Vydanie súhlasu na zmenu užívania zdrojov znečisťovania ovzdušia: 5 €

§  Vydanie súhlasu na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách: 5 €

§  Vydanie rozhodnutia na inštaláciu technologických celkov zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ich zmeny, na ich uvedenie do prevádzky, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu: 30 €

Kompetencie hlavného mesta podľa zákona č 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia:

§   určovať poplatky za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia

Platiteľom poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia je právnická osoba a fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá má právo prevádzkovať alebo riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia (prevádzkovateľ malého zdroja). 

Výška poplatku sa určuje podľa Všeobecne záväzného nariadenia o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia

§ 16

Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov

(1) Prevádzkovatelia malých zdrojov sú povinní

a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stacionárne zdroje v súlade s dokumentáciou a s podmienkami určenými obcou podľa § 17,

b) umožniť prístup zamestnancom inšpekcie a obce alebo týmito orgánmi povereným osobám ku stacionárnym zdrojom na účel zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly stacionárneho zdroja a jeho prevádzky a predkladať im potrebné podklady,

c) vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou alebo inšpekciou,

d) viesť prevádzkovú evidenciu o stacionárnych zdrojoch a poskytovať okresnému úradu ustanovené údaje a na požiadanie poskytovať tieto aj ďalšie údaje potrebné na zistenie stavu ovzdušia orgánom ochrany ovzdušia alebo týmito orgánmi povereným právnickým osobám,

e) neprekročiť ustanovenú tmavosť dymu,

f) dodržiavať ustanovené technické požiadavky a podmienky prevádzkovania,

g) podrobiť sa preskúmaniu podmienok a požiadaviek určených na prevádzku stacionárneho zdroja podľa § 31 ods. 2 a predkladať obci potrebné podklady.

(2) Povinnosti podľa odseku 1 písm. b) a d) sa vzťahujú len na právnické osoby a na fyzické osoby – podnikateľov.18)

Súhlas orgánu ochrany ovzdušia

§ 17

(1) Súhlas orgánu ochrany ovzdušia je potrebný na

a) vydanie rozhodnutí o umiestnení stavieb veľkých zdrojov a stredných zdrojov, rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov a stredných zdrojov a malých zdrojov vrátane ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie; tento súhlas je záväzným stanoviskom,19)

b) inštaláciu automatizovaných meracích systémov emisií a automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia a na ich prevádzku, na ich zmeny a na prevádzku po vykonaných zmenách, ak sa na inštaláciu nevydá súhlas podľa písmen a) a c) alebo podľa § 18 ods. 1a v rozhodnutiach podľa § 18 ods. 9 a § 31 ods. 2,

c) zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov a na zmeny ich užívania a na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách, ak sa na zmeny nevydá súhlas podľa písmena a) alebo podľa § 18 ods. 1 a v rozhodnutiach podľa § 18 ods. 9 a § 31 ods. 2,

d) vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 15 ods. 2 a jeho zmeny, ak sa na vydanie a zmeny nevydá súhlas podľa písmen a) a c) alebo podľa § 18 ods. 1 a v rozhodnutiach podľa § 18 ods. 9 a § 31 ods. 2,

e) prevádzku výskumno-vývojových technologických celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov alebo stredných zdrojov, ak sa na prevádzku nevydá súhlas podľa písmen a) a c),

f) inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov, stredných zdrojov alebo malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu,

g) technický výpočet údajov o dodržaní emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania, určenie výnimiek alebo osobitných podmienok a osobitných lehôt zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok a údajov o dodržaní určených emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania stacionárnych zdrojov a monitorovania úrovne znečistenia ovzdušia a na predĺženie lehoty alebo na upustenie od oprávnených meraní, ak sa na technický výpočet, výnimky, osobitné podmienky a osobitné lehoty alebo na predĺženie lehoty alebo na upustenie od oprávnených meraní nevydá súhlas podľa písmen a) až f) alebo podľa § 18 ods. 1 alebo rozhodnutie podľa § 18 ods. 9 a § 31 ods. 2.

(2) Žiadosť o vydanie súhlasu podľa odseku 1 predkladá žiadateľ príslušnému orgánu ochrany ovzdušia. Žiadosť o vydanie súhlasu okrem všeobecných náležitostí podania20) v závislosti od druhu požadovaného súhlasu obsahuje

a) údaje o stacionárnom zdroji, jeho začlenení a kategorizácii a o jeho navrhovanom, schválenom alebo skutočnom umiestnení,

b) opis územia, na ktorom je alebo má byť stacionárny zdroj umiestnený a charakteristiku stavu kvality ovzdušia v tomto území,

c) opis miest stacionárneho zdroja, v ktorých emisie vznikajú, sú obmedzované a vypúšťané do ovzdušia,

d) údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií vypúšťaných do ovzdušia a o zabezpečení ich dostatočného rozptylu podľa ustanovených požiadaviek,

e) údaje o tom, že stacionárny zdroj je navrhnutý, vybavený a bude prevádzkovaný v súlade s ustanovenými požiadavkami,

f) návrh spôsobu zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia a preukazovania údajov o dodržaní určených emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania zodpovedajúci ustanoveným požiadavkám,

g) porovnanie stacionárneho zdroja s najlepšou dostupnou technikou,21)

h) ďalšie podklady a údaje charakterizujúce stacionárny zdroj, ak to žiadateľ považuje za potrebné.

(3) Žiadosť o vydanie súhlasu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby veľkého zdroja alebo na zmenu využívania jeho technologických zariadení obsahuje

a) údaje podľa odseku 2,

b) zhodnotenie vplyvu zdroja na úroveň znečistenia v okolí jeho umiestnenia, ak o to okresný úrad požiada.

(4) K žiadosti o vydanie súhlasu podľa odseku 1 je žiadateľ povinný na vyzvanie orgánu ochrany ovzdušia priložiť odborný posudok.

(5) Ak stacionárny zdroj vypúšťa znečisťujúcu látku, ktorá nie je uvedená v ustanovenom zozname znečisťujúcich látok, podmienky ochrany ovzdušia určí v súhlase okresný úrad po prerokovaní s regionálnym úradom verejného zdravotníctva s prihliadnutím na škodlivé účinky znečisťujúcej látky a na technické možnosti obmedzovania jej emisií; pri tomto zohľadnení môže určiť aj emisný limit.

(6) Pri výskumno-vývojových technologických celkoch okresný úrad určí v súhlase podľa odseku 1 písm. a), c) a e) podmienky a čas, na ktorý sa prevádzka týchto celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov alebo stredných zdrojov povoľuje.

§ 27

Obec

(1) Obec pri prenesenom výkone štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia

a) podieľa sa na vypracovaní a realizácii programu a integrovaného programu a prijaté opatrenia zahŕňa v územnom plánovaní,

b) kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov,

c) vydáva súhlas pre malé zdroje podľa § 17 ods. 1 písm. a)c) a f),

d) uloží prevádzkovateľovi malého zdroja opatrenia na nápravu, ak neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia,

e) ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov pokuty,

f) môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja,

g) môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov,

h) môže vymedziť všeobecne záväzným nariadením na území obce alebo časti obce nízko emisné zóny,

i) určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov,

j) nariadi zastavenie prevádzky malého zdroja, ak sa prevádzkuje bez súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. f).

(2) Obec v súhlasoch podľa odseku 1 písm. c) môže určiť podmienky prevádzkovania malých zdrojov.'>(2) Obec v súhlasoch podľa odseku 1 písm. c) môže určiť podmienky prevádzkovania malých zdrojov.