ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Námestie mieru 3
080 01 Prešov

Podľa rozdeľovníka
Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
O​U​-​P​O​-​O​S​Z​P​1​-​2​0​2​0​/​0​2​8​3​0​5​-​0​1​4​
Vybavuje/linka
I​n​g​.​ A​l​e​n​a​ S​e​k​e​r​á​k​o​v​á​
P​r​e​š​o​v​
05. 06. 2020
Vec
Oznámenie o strategickom dokumente „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021 - 2027“ - zaslanie oznámenia - obce okresu Prešov I
Obstarávateľ – Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej vodnej správy, doručil dňa 11.05.2020 Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, ako príslušnému orgánu na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021 - 2027“, ktoré Vám podľa § 6 ods. 2 zákona ako dotknutému a schvaľujúcemu orgánu zasielame. Návrh uvedeného strategického dokumentu je podľa § 4 ods. 1 zákona predmetom posudzovania podľa tohto zákona. Písomné stanovisko dotknutého orgánu k uvedenému oznámeniu podľa § 6 ods. 6 zákona žiadame doručiť na adresu: Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. mieru 3, 080 01 Prešov najneskôr do 15 dní od doručenia oznámenia. Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021 - 2027“, je zverejnené na internetovej stránke MŽP SR https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-pres Konzultácie podľa § 6 ods. 3 zákona je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky - 051/708 22 19 alebo e-mailom alena.sekerakova@minv.sk)
PaedDr. Miroslav Benko, MBA
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón
+​4​2​1​5​1​7​0​8​2​3​2​8​
E-mail
o​s​z​p​.​p​o​@​m​i​n​v​.​s​k​
Internet
w​w​w​.​m​i​n​v​.​s​k​
IČO
0​0​1​5​1​8​6​6​
Rozdeľovník k OU-PO-OSZP1-2020/028305-014
Obec Haniska, okres Prešov, Bajzova 14, 080 01 Haniska Obec Ľubotice, Čsl. letcov 2, 080 06 Ľubotice Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov 1 Obec Abranovce, Abranovce 25, 082 52 Kokošovce Obec Bajerov, Bajerov 101, 082 41 Bajerov Obec Bertotovce, Bertotovce 142, 082 35 Bertotovce Obec Brestov, okres Prešov, Brestov, 852 05 Brestov Obec Bretejovce, Bretejovce 84, 082 03 Bretejovce Obec Brežany, Brežany 20, 082 41 Brežany Obec Bzenov, Bzenov 38, 082 42 Bzenov Obec Čelovce, okres Prešov, Obec Červenica, Červenica 41, 082 07 Červenica Obec Demjata, Demjata 129, 082 13 Demjata Obec Drienov, Mierová 1, 082 04 Drienov Obec Drienovská Nová Ves, Drienovská Nová Ves 83, 082 01 Drienovská Nová Ves Obec Dulova Ves, Dulova Ves 18, 082 52 Dulova Ves Obec Fintice, Grófske nádvorie 210/1, 082 16 Fintice Obec Fričovce, Fričovce 34, 082 37 Fričovce Obec Fulianka, Fulianka 3, 082 12 Fulianka Obec Geraltov, Geraltov 35, 082 67 Geraltov Obec Gregorovce, Gregorovce 88, 082 66 Gregorovce Obec Hendrichovce, Hendrichovce 72, 082 35 Hendrichovce Obec Hermanovce, Hermanovce 59, 082 35 Hermanovce Obec Hrabkov, Hrabkov 81, 082 33 Hrabkov Obec Chmeľov, Chmeľov 89, 082 15 Chmeľov Obec Chmeľovec, Chmeľovec 98, 082 12 Chmeľovec Obec Chminianska Nová Ves, Chminianska Nová Ves 32, 082 33 Chminianska Nová Ves Obec Chminianske Jakubovany, Chminianske Jakubovany 82, 082 33 Chminianske Jakubovany Obec Chmiňany, Chmiňany 39, 082 33 Chmiňany Obec Janov, Janov 1, 082 42 Janov Obec Janovík, Janovík 83, 082 03 Janovík Obec Kapušany, Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany Obec Kendice, Kendice 274, 082 01 Kendice