VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 22.11.2015

Schválené Všeobecného záväzného nariadenia obce č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálme odpady a drobné stavebné odpady nájdete na stránke / Úradná tabuľa /.


1 2 ... 11